سرعت (SPEED)

سرعت: صعودها بصورت طناب In Situ(طناب قرقره) انجام می­گیرند. زمان کامل شدن مسیر رتبه مسابقه­دهنده را معین می­کند.

مسابقات سرعت باید برروی مسیرهای صعود با طول10 متر(مسابقات 10 متر) یا 15 متر(مسابقات 15 متر) که بر روی دیواره مصنوعی ساخته شده برای این منظور بنا شده­اند، برگزار شود.

مسابقات سرعت باید معمولاً شامل:

1. مرحله مقدماتی باشد که شامل یک دور است؛ و

2. مرحله نهایی باشد که شامل یک تا سه دور حذفی است.

  •  در حالت رویدادهای غیر قابل پیش­بینی، رییس هیات داوری می­تواند تصمیم به حذف یکی از مراحل را بگیرد که در این حالت نتایج مرحله قبل به عنوان رده­بندی مرحله حذف شده باید در نظر گرفته شود.
 

Search