ساعات آموزشی سال 1396

  • آموزش به صورت ترمیک و جلسه ای می باشد .
  • ورویه سالن جهت تمرین مبلغ یکصد هزار ریال می باشد .
  • ساعات تمرین آزاد بوده و محدودیت زمان وجود ندارد .
  • ساعات تمرین آقایان : روزهای زوج 11 الی 21 و روزهای فرد 19:15 الی 22:00
  • ساعات تمرین بانوان : روزهای فرد 11 الی 19
  • کلیه پرداخت ها می بایست به مسئولین رسمی سالن ( مسئول پذیرش ) انجام گردد .

جدول ساعات آموزشی

Search