شرایط ثبت نام برای آموزش

 • رونوشت کارت ملی
 • ارائه اصل بیمه ورزشی سال جاری
 • رضایت نامه کتبی برای افراد زیر 18 سال
 • تکمیل فرم ثبت نام
 • ورودیه آزاد بدون آموزش یکصدوبیست وپنج هزار ریال برای هر جلسه بدون محدودیت زمان می باشد
 • شرایط آموزش  ترمیک
 • هزینه ثبت نام 3.900.000 ریال
 • هزینه آموزش 2.400.000 ریال( مدت دوره 12 جلسه متوالی، 3 روز در هفته، هز جلسه 2 ساعت،  غیبت کارآموز احتساب می گردد)
 • ورودیه 1.500.000 ریال ( امکان پرداخت، به صورت جلسه ای می باشد) 
 • شرایط آموزش جلسه ای
 • هزینه ثبت نام 600.000 ریال
 • زمان هر جلسه آموزشی 2 ساعت می باشد .
 • لوازم مورد نیاز
 • پوشاک مناسب
 • کفش سنگ نوردی
 • کیسه پودر
 • پودر سنگ نوردی
 

Search