مسابقات جام سیمرغ

حسین فامیل روحانی بر سکوی نخست این دوره از مسابقات ایستاد .حامد حیدری نیز موفق به کسب مقام چهارم شد

Search