اعضای تیم سالن سنگ نوردی داوودی

اعضای تیم سالن سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی حاضر در مسابقات بلدرینگ جام سیمرغ

@davoudiclimbinggym

#davoudiclimbinggym

Search