سرطناب(LEAD)

سرطناب: صعودها(مسیرها) بدین صورت که مسابقه­دهندگان طناب را در نقاط حمایت میانی بیندازند، انجام می­گیرند( به‌صورت سرطناب). میزان پیشرفت در راستای خطّ سیر مسیر، رتبة مسابقه‌دهنده را معیّن می‌کند.

مسابقات سرطناب باید بر روی دیواره‌های مصنوعی به قصد سرطناب طراحی شده که حداقل 12 متر ارتفاع دارند، برگزار شود.

یک مسابقة سرطناب معمولاً شامل مراحل زیر است:

1. مرحلة مقدّماتی، که باید بر روی دو مسیرغیر هم‌سان برای هر گروه شروع و دسته برگزار شود. هر دوی این مسیرها باید از درجة فنّی یکسان و ویژگی‌های مشابهی برخوردار باشد.

2. مرحله نیمه‌نهایی که بر روی یک مسیر برای هردسته برگزار می شود؛و

3. مرحله ‌نهایی که بر روی یک مسیر برای هردسته برگزار می شود؛

  •  درصورت بروز حوادث پیش‌بینی نشده، رییس هیات داوری می‌تواند یکی از مراحل مسابقه را حذف نماید. اگر مرحله‌ای از مسابقه حذف شد، نتیجة مرحلة قبلی باید به عنوان رده‌بندی مرحلة حذف‌شده منظور شود.
 

Search