بلدرینگ (BOULDRING)

بولدرینگ: صعودهای کوتاه(بولدرها)ی که بدون طناب و با تشک‌های فرش شده برای ایمنی انجام می­گیرند. تعداد بولدرهای تمام شده رتبه مسابقه­دهنده را معین می­کند.

مسابقات بولدرینگ، مرکّب از مجموعه‌ای از مسیرهای کوتاه است که “بولدر” نامیده می‌شوند، و بدون استفاده از طناب صعود شده و برروی دیواره مصنوعی خاص منظوره ایجاد می­شوند.

مسابقات بولدرینگ معمولاً باید شامل:

1. مرحله مقدّماتی با پنج(5) بولدر برای هرگروه شروع و دسته؛

2. مرحله نیمه‌نهایی با چهار(4) بولدر برای هردسته؛و

3. مرحله نهایی با چهار(4) بولدر برای هردسته باشد.

درصورت بروز حوادث پیش‌بینی نشده، رییس هیات داوری می‌تواند:

  •  حداکثر یک بولدر از هر مرحله را حذف نماید؛
  • یکی از مراحل مسابقه را حذف نماید که در این حالت، نتیجة مرحلة قبلی باید به عنوان رده‌بندی مرحلة حذف‌شده منظور گردد.
 

Search