آدرس:
آدرس: خیابان مفتح جنوبی / پایین تر از میدان هفت تیر / مجموعه ورزشی شهید شیرودی / سالن سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی‬‎
Address: Davoudiclimbing gym, Shirodi complex,South Mofath st, Haftetir square, Tehran, Iran
تلفن:
تلفن/Tel: 00982188839928
نمابر:
نمابر/Fax:00982188839928
ارسال ایمیل
اختیاری

Search