سالن زنده یاد داوودی برگزار می کند

به نام خدا

:سالن سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی برگزار می کند

مسابقات بلدرینگ، زنان و مردان

تاریخ برگزاری 7و8و9تیرماه1396

instagram:@davoudiclimbinggym

site:www.davoudiclimbing.com

 

Search